เครื่องบอกเวลา

วันพุธที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2552

โครงการสอนวิชาภาษาและเทคโนโลยีฯ
รหัสวิชาGD ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู 3 (1-2-3)
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552
อาจารย์ผู้สอน ผศ.วิวรรธน์ จันทร์เทพย์
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
****************************************************
คำอธิบายรายวิชา (เนื้อหา)
ศึกษาและฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ท และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อเป็นเครื่องมือสื่อสารและสืบค้นทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ ทั้งในด้านการ
ฟังการพูด การอ่านและการเขียน เพื่อการสื่อความหมายโดยเน้นกระบวนการ
ทักษะสัมพันธ์ทางภาษา ตลอดจนศึกษาและฝึกการตีความ การขยายความ
การสรุปความการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งการนำเสนองานทาง
วิชาการหัวข้อที่จะเรียนกัน

จุดประสงค์
.........เมื่อผู้เรียนศึกษาเนื้อหาและกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้วจะมี
พฤติกรรมและความสามารถดังต่อไปนี้
.........1. อธิบายความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้สำหรับครูได้
.........2. อธิบายและปฏิบัติการเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต
สำหรับครูได้
.........3. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสืบค้นข้อมูลทางการศึกษา

เนื้อหา
........หน่วยที่ 1........เทคโนโลยีพื้นเพื่อการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้สำหรับครู
........หน่วยที่ 2........คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
........หน่วยที่ 3........อินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษาและสืบค้น
........หน่วยที่ 4........เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและสืบค้นข้อมูล
........หน่วยที่ 5........ฝึกปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและสืบค้นข้อมูล

ป.บัณฑิต2552
......ป.บัณฑิตวิชาชีพครูรุ่น12 ภาคเรียนที่ 1/2552 จำนวน 94 คน
กำลังเรียนวิชาภาษาและเทคโนโลยีเพื่อการสืบค้น นักศึกษาสามารถใช้
ภาษาไทยภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีเพื่อการสืบค้นและการแสวงหา
ความรู้ตลอดระยะเวลาเรียนและรวมถึงการนำไปประยุกต์ใช้กับงานประจำ
และชีวิตจริงของแต่ละคน
.......การเรียนวิชานี้นักศึกษาต้องเตรียมตัวมาก่อนในบางเรื่อง ได้แก่
การสมัคร Gmail เพื่อการสมัครใช้งานในการสร้างเว็บบล็อก (weblog)
เพราะนักศึกษาทุกคนต้องใช้เว้บบล็อกเป็นเครื่องสำคัญในการบันทึกข้อมูล
ความรู้ต่าง ๆ ที่เรียนในวิชานี้ นอกจากนี้ยังรวมถึงงานที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้สอน ซึ่งผู้สอนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้เรียนได้ตลอดเวลา
........ดังนั้นผู้เรียนแต่ละคนต้องสร้างเว็บบล็อกของตนเอง
ซึ่งในเว็บบล็อกต้องประกอบไปด้วยส่งต่อไปนี้
......1. การแนะนำเว็บบล็อก
......2. แผนการสอน
......3. เนื้อหาบทเรียนโดยย่อ ทุกบท
......4. การลิงค์เนื้อหาโดยละเอียดทุกบท
......5. การตกแต่งเว็บบล็อกด้วยองค์ประกอบต่อไปนี้
...........5.1 สไลด์
...........5.2 ภาพเคลื่อนไหว
...........5.3 นาฬิกา
...........5.4 ตัวเลขนับจำนวนผู้เข้าชม
...........5.5 การตกแต่งหัวเว็บบล็อกด้วย ภาพจากโฟโต้ช็อบ
.......6. การแสดงความคิดเห็นจากผู้ชมอย่างน้อย 3 ความคิดเห็น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น


เรื่องดีดีมีอีกเยอะ


การส่งเสริมพัฒนาการ เริ่มตั้งแต่อยุ่ในครรภ์มารดา

โปรดพิจารณา

เกร็ดน่ารู้

การสอนเด็กอนุบาล จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างเพื่อให้เด็กได้เกิดพัฒนา
ทางสติปัญญา หรือไอคิวและอีคิวที่ดีไอคิว มาจากพัฒนาการทางสมอง ที่เกิดขึ้น
ตั้งแต่ทารกอยู่ในครรภ์มีการเชื่อมโยงสมองเข้าด้วยกัน ส่วนหนึ่งอยู่ที่ยีนส์ของ
พ่อแม่อีกส่วนหนึ่งมาจากสุขภาพที่ดี ทั้งกายและใจของผู้เป็นแม่ในระหว่าง
ตั้งครรภ์ความปลอดภัยในระหว่างคลอด การบำรุงสมองลูกด้วยหลัก
โภชการที่ดีและการจัดประสบการณ์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ให้กับลูกอีคิว
พัฒนามาจากการเป็นตัวอย่างที่ดีของพ่อแม่ผู้ปกครอง การอบรม
เลี้ยงดูและการสร้างเสริมประสบการณ์ที่ดีให้กับลูก